Správca osobných údajov

OSMIJANKO n.o., zapísaná v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby pod registračným číslom OVVS-794/106/2003-NO vedenom na Okresnom úrade v Bratislave.

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

Mgr. Miroslava Biznárová

Telefón: +421 903 35 24 68

E-mail: osmijanko.ba@gmail.com

Zásady spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracovávame transparentne, zákonným spôsobom a uchovávame ich po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú uchovávané. Osobné údaje spracovávame iba spôsobom zaisťujúcim ochranu pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

 Účel spracovania osobných údajov:

 • spracovanie objednávok súťažných zošitov a programov
 • spracovávanie objednávok účasti na seminároch,  workshopoch, literárnych lekciách a všetky záležitosti s tým spojené
 • spracovanie objednávok kníh a všetky záležitosti s tým spojené
 • marketingová komunikácia, zasielanie newsletterov a informatívnych správ
 • vybavenie otázok a pripomienok, zistenie spokojnosti

Aké údaje spracovávame?

Pre účely realizácie Celoslovenského čitateľského projektu zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, spracovávame tieto kategórie osobných údajov:

 • identifikačné údaje, najmä: meno, priezvisko, adresa školy, knižnice, doručovacia, alebo iná kontaktná adresa, kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa, IČO, DIČ pri objednávke súťažných zošitov alebo iných materiálov.

Aké sú vaše práva?

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte:

 • právo na prístup k vašim osobných údajom a obstaranie kópie osobných údajov, ktoré spracovávame,
 • právo na opravu a doplnenie vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
 • právo na výmaz vašich osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. Na vašu žiadosť môžeme za určitých, právnymi predpismi stanovených, podmienok obmedziť nakladanie s vašimi osobnými údajmi,
 • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, alebo na iný príslušný dozorný úrad.
© OSMIJANKO, n.o., 2024design: Mgr.art. Silvia Sekelová, code: Tomáš Bencso